Zasady pobytu

Mili Goście!

W związku z doświadczeniami z ubiegłych sezonów, aby uniknąć niejasności,  postanowiliśmy zebrać i opublikować Zasady pobytu obowiązujące w Gospodarstwie.

 

Zasady pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym "Piotr"

 

I. Informacje ogólne.

1. Zasady pobytu określają warunki pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym "Piotr" z siedzibą w Sopotni Wielkiej 221, zwanej dalej Wynajmującym (Gospodarzem).
2. Zasady pobytu dostępne są na stronie internetowej Wynajmującego http://www.gawlas.info.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Gospodarstwa.
3. Z Zasadami pobytu należy zapoznać się przed rezerwacją miejsc.
4. Przebywający u Wynajmującego w dalszej części zwany jest "Gościem".

II. Rezerwacja i opłaty

1. Przyjazd do Gospodarstwa wymaga wcześniejszej rezerwacji.
2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie dzwoniąc pod numer 33 863 46 50, wysyłając sms na numer 604 697 988 lub drogą e-mailową:gawlas@op.pl
3. Ceny pobytu ustalane są przed przyjazdem.
4. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy pobytu na warunkach określonych w Zasadach pobytu.
5. Osoby, które nie dokonają wcześniejszej rezerwacji, w przypadku braku wolnych miejsc, nie zostaną zakwaterowane.
6. Rezerwacja polega na wpłacie zadatku w kwocie nie mniej niż 25% ceny pobytu.
7. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Gość akceptuje warunki umowy i koszty pobytu w Gospodarstwie oraz, że zapoznał się z Zasadami pobytu.
8. Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji na rachunek bankowy Wynajmującego: PKO BP 61 1020 1390 0000 6502 0033 5604. W tytule przelewu należy wpisać: zadatek za pobyt oraz imię i nazwisko gościa.
9. Wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet opłaty za pobyt.
10. Wpłacony zadatek nie będzie zwracany, jeżeli Gość zrezygnuje z pobytu w lub dokona zmiany terminu rezerwacji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy rezygnacja lub zmiana terminu rezerwacji następuje co najmniej na 30 dni przed planowanym przyjazdem. W takim przypadku zadatek podlega zwrotowi w całości.
11. Ceny pobytu wyszczególnione w materiałach informacyjnych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksy Cywilnego.
12. W przypadku skrócenia pobytu kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

III. Warunki pobytu

1. Pokoje wynajmowane są na doby pobytowe.
2. W gospodarstwie doba pobytowa, trwa od godziny 13.00 do godziny 11.00 dnia następnego. O późniejszym przyjeździe Gość powinien zawiadomić Wynajmującego, co najmniej dzień przed przyjazdem. Pokój należy opuścić do godziny 11.00.
3. Pobyt dzieci do ukończenia 2 roku życia jest bezpłatny. Za pobyt dzieci od 3 do 8 roku życia włącznie, pobiera się opłatę w wysokości 50% ceny wyżywienia oraz 100% ceny za nocleg.

Uwaga!
Dzieci znajdujące się na terenie Gospodarstwa muszą być pod stałą opieką rodziców/opiekunów.

4. W dniu przyjazdu przed rozpoczęciem pobytu należy okazać dowód tożsamości.
5. Wydanie kluczy do pokoju następuje w obecności Wynajmującego. Ewentualne uwagi co do stanu pokoju lub jego wyposażenia muszą być zgłoszone natychmiast w chwili jego zajmowania.
6. Gość jest zobowiązany do utrzymania porządku w pokoju.
7. Gość odpowiada finansowo za szkody powstałe w pokoju, w czasie jego pobytu z jego winy.
8. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie i wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, usunięcie uszkodzeń i uzupełnienie braków zostały wykonane na ich koszt. Wysokość szkody jest ustalana w protokole szkody.
9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 06.00, za wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z Gospodarzem.
10. W godzinach ciszy nocnej Goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca pobytu innym Gościom Gospodarstwa.
11. Organizowanie „głośnych” imprez w pokoju i na terenie Gospodarstwa jest zabronione, za wyjątkiem imprez uprzednio uzgodnionych z Gospodarzem. Organizowane imprezy nie mogą jednak zakłócać spokoju innych Gości Gospodarstwa.
12. Liczba osób przebywających w pokoju nie może być większa od ustalonej w momencie rezerwacji. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu wniesionego wcześniej zadatku. Strony mogą uzgodnić przyjęcie dodatkowej osoby za dopłatą.
13. Do obowiązków Gości należy: 

     a) przestrzeganie niniejszych Zasad pobytu,
     b) nieorganizowanie imprez okolicznościowych /alkoholowych/ bez zgody Gospodarza,
     c) niezakłócanie spokoju i bezpieczeństwa pozostałych Gości Gospodarstwa,
     d) utrzymanie czystości, ładu i porządku w pokoju i jego otoczeniu,
     e) dbanie o sprzęt i powierzone mienie,
     f) użytkowanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
     g) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w szczególności całkowicie zakazuje się:
          - palenia tytoniu w budynku,
          - używania urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu pokoju,
          - dokonywania samodzielnych napraw sprzętu i instalacji elektrycznych znajdującego się na wyposażeniu pokoju,
     h) segregowanie śmieci i umieszczanie ich we właściwych workach:
          - żółty – plastic, złom,
          - niebieski – makulatura,
          - biały – szkło,
          - czerwony - puszki
     i) w przypadku korzystania z kominka lub grilla ich wyczyszczenie oraz wysypanie popiołu do metalowego pojemnika znajdującego się na
        zewnątrz altany,
     j) przed opuszczeniem pokoju obowiązkowo zamknąć drzwi i okna,
     k) wyłączyć poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka wszystkie urządzenia elektryczne inne niż lodówka przed wyjściem z pokoju i przed
         zaśnięciem,
     l) wyłączyć poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka czajniki do gotowania wody po ich użyciu,
     m) nie wchodzenie do pomieszczeń prywatnych w tym pomieszczeń gospodarskich bez obecności gospodarza.

Uwaga!
Zabrania się wrzucania do muszli klozetowej środków higieny: podpaski, tampony, chusteczki nawilżane, chusteczki higieny intymnej, itp.

14. Gość ma obowiązek parkować pojazdy: samochód, motocykl, kład itp. w miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego. Zabronione jest mycie samochodów, motocykli, kładów, itp. na terenie Gospodarstwa.
15. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione mienie i szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie.
16. Podstawą reklamacji składanej przez Gościa nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których gospodarze przy należytej staranności nie mogli przewidzieć lub zaistniały one nie z ich winy; w szczególności spowodowane: awarią, warunkami atmosferycznymi, chwilowych przerw w dostawie mediów, niestosownego zachowywania się innych Gości Gospodarstwa.
17. Gość po zakończonym pobycie ma obowiązek uporządkować wyposażenie pokoju.

IV. Zwierzęta

1. Wynajmujący akceptuje pobyt zwierząt domowych w pokoju po uprzednim zgłoszeniu w czasie rezerwacji.
2. Opłata za jedno zwierzę wynosi 5zł za dobę.
3. Gość, który przywozi do Gospodarstwa zwierzę domowe zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez zwierzę szkody.
4. Gość powinien przywieźć ulubione posłanie zwierzaka, transporter lub tp.
5. Zwierzę nie może być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości.
6. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnym potwierdzeniem dokonanych obowiązkowych szczepień.
7. Przypominamy Gościom, że nie wolno wprowadzać zwierząt do jadalni. W miejscach ogólnodostępnych jest obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu.
8. Zaleca się wyprowadzanie zwierząt poza teren Gospodarstwa w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych.
Obowiązkiem opiekuna zwierzęcia jest sprzątanie jego odchodów.

V. Prawa i obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w pokoju po jego opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach do tego nie przeznaczonych.
2. Wynajmujący zobowiązuje się nie udzielać danych osobowych gości osobom trzecim.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Gościa Zasad pobytu.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone przez osoby trzecie.
5. Wynajmujący może odmówić przyjęcia gości, którzy:
      a) podczas wcześniejszego pobytu w pokoju naruszyli Zasady pobytu,
      b) pozostają pod wpływem alkoholu, środków podobnie działających lub innych środków psychoaktywnych,
      c) zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych Gości oraz Wynajmującego.
6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki w dostawie energii elektrycznej i wody.
7. Wynajmujący ma prawo żądania natychmiastowego opuszczenia pokoju przez Gościa, który rażąco narusza Zasady pobytu bez obowiązku zwrotu zapłaconego wcześniej przez Gościa zadatku.

VI. Rozstrzyganie sporów

1. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących Zasad pobytu i uprzejmie proszą Gości o ich przestrzeganie.
2. Wszelkie spory Strony będą się starały rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygać będzie właściwy dla Wynajmującego sąd.
3. W sprawach nieunormowanych Zasadami pobytu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Miłego pobytu w naszym Gospodarstwie życzą Ewa i Piotr Gawlasowie – Właściciele.

 

Script logo